Pomočnica direktorja za zdravstveno nego Nataša Leskovšek, dipl.m.s., mag.zdr.nege
Strokovna vodja zdr.nege internega oddelka Nevenka Pavčnik, dipl.m.s., prof.zdrav.vzgoje
Strokovna vodja zdr. nege oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo Azra Alić, dipl.m.s.
Strokovna vodja zdr.nege kirurškega oddelka Lidija Fošnarič, dipl.m.s., mag.zdr.nege
Odgovorna oseba zdr. nege ginekološko porodnega oddelka Špela Rebernak, dipl.bab.
Strokovna vodja zdr.nege pediatričnega oddelka in ginekološko porodnega oddelka Anita Štumpfl, dipl.m.s.
E: anita.stumpfl@sb-trbovlje.si
Strokovna vodja zdr.nege UC Anja Podlesnik, dipl.m.s.
Strokovna vodja zdr.nege enote za intenzivno nego in oddelka za anestezijo in reanimacijo Elvisa Susak, dipl.m.s.
Odgovorna oseba zdr. nege oddelka za anestezijo in reanimacijo Andrej Kosmač, dipl.zn.
Strokovna vodja zdr.nege oddelka za dializo Danica Hribernik, viš.med.ses.
Strokovna vodja zdr. nege centralno inštrumentarske službe GIN in KRG ter sterilizacije Petra Tomažič, dipl.m.s.
Služba zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Trbovlje je strokovno samostojna dejavnost, ki z organizacijo vodenja opredeljeno v statutu zagotavlja varno, strokovno in racionalno zdravstveno nego v negovalnih timih na vseh organizacijskih ravneh. Vključuje se v zdravstveno varstvo izboljšanje zdravja, preprečevanje bolezni in pomoči v času prizadetosti zdravja in je tesno prepletena z vsemi zdravstvenimi dejavnostmi v bolnišnici.

Po organizacijski shemi se deli na:
 • Enoto za zdravstveno nego:
  1. enota za nego (oskrba in zdravstvena nega pacienta)
  2. enota za porodno in obporodno nego
  3. enota za intenzivno nego in AR
  4. enota za dializo

 • Zdravstveno oskrbo v ambulantah in funkcionalni diagnostiki
 • Centralno inštrumentarsko službo s sterilizacijo
 • Urgentni center

Poglavitno vlogo v zdravstveni negi igra odnos do pacienta. Zaradi narave dela (delo negovalnega tima traja 24 ur na dan) posega medicinska sestra v najglobljo človekovo intimo. Pri svojem delu medicinske sestre upoštevajo etična in moralna načela ter osnovne človekove pravice.
Poslanstvo zdravstvene nege je zdravstveno vzgojno delo s pacienti, skupinsko delo, svetovanje in krizne intervencije, zato je znanje medicinske sestre vedno bolj v ospredju.

Na ta način služba zdravstvene nege v bolnišnici:
 • zagotavlja izvajanje visoko kakovostne zdravstvene nege in oskrbe pacientov ves čas bivanja v bolnišnici
 • razvija moderne pristope in oblikuje smernice ter navodila za oskrbo pacientov
 • povezuje se z drugimi strokami, ki lahko kakor koli pripomorejo k kakovostnejši obravnavi pacienta
 • stalno izobraževanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
 • prenos lastnega znanja na druge
 • razvija raziskovalno dejavnost na področju zdravstvene nege v katero vključi tudi strokovnjake različnih strokovnih področij
 • predlaga lastne strokovnjake za reševanje nastalih problemov na drugih strokovnih področju, kjer je potreben multidisciplinarni pristop.
Pacientom je treba v največji meri zagotoviti celovito in kakovostno zdravstveno nego in oskrbo v času bivanja v bolnišnici, ki bo v skladu z njihovimi individualnimi specifičnimi potrebami in funkcionalnimi sposobnostmi ter zmožnostmi okolja, v katerem se zdravijo. Pri celoviti oskrbi, zdravstveni in babiški negi pa bomo na prvo mesto postaviti uresničevanje pacientovih temeljnih pravic. Glavni cilj je zagotavljanje visoke stopnje kakovosti zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.