Predstojnica oddelka za raziskovalno delo in izobraževanje Tjaša Furlan, dr.med.
E: raziskovanje@sb-trbovlje.si

Raziskovalna dejavnost je ključna za razvoj in napredek bolnišnice. S spodbujanjem, izvajanjem in koordinacijo raziskovalnega dela omogoča strokovni napredek, pridobitev strokovnih nazivov, skrbi za in vodi evidenco objavljanja izsledkov raziskav v strokovni literaturi in aktivnih udeležb na strokovniih srečanjih ter si prizadeva za pridobivanje finančnih sredstev na razpisih za raziskovalne projekte.
Splošna bolnišnica Trbovlje je od leta 2022 pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij (številka 8672) in ima vzpostavljeno raziskovalno skupino z nazivom Oddelek za znanstveno-raziskovalno delo (številka 8672-001).

Naloge in pristojnosti oddelka za raziskovalno delo in izobraževanje:

  • prijava projektov na razpise ARRS in mednarodne raziskovalne razpise,
  • vodenje evidence o raziskovalcih in projektnih skupinah,
  • vodenje evidenc vseh znanstvenih objav in predavanj, vezanih na bolnišnične raziskovalne projekte,
  • predlaganje projektne skupine posameznega raziskovalnega projekta, ki jo potrdi direktor,
  • predlaganje nagrad za raziskovanje, ki jih potrdi direktor,
  • pomoč pri pripravi in objavi članka v strokovni reviji,
  • pomoč pri pridobivanju soglasja Komisije za medicinsko etiko RS,
  • pomoč pri pripravi vloge za klinično preizkušanje zdravila in medicinskih pripomočkov,
  • sodelovanje s Komisijo za izvolitve v znanstvene in raziskovalne nazive: enkrat letna podelitev znanstvenih, strokovno raziskovalnih in razvojnih nazivov kandidatom za raziskovalce,
  • sodelovanje z Etično komisijo Splošne bolnišnice Trbovlje: organ oddelka za raziskovalno delo in izobraževanje, ki obravnava in daje soglasje k zasnovi znanstveno raziskovalnih projektov, ki se izvajajo v bolnišnici.


POVEZAVE:

Etična komisija SB Trbovlje:

Etična komisija SB Trbovlje je pomemben organ oddelka za raziskovalno delo in izobraževanje, ki obravnava etično primernost vseh raziskovalnih predlogov v bolnišnici. Sestavljena je iz dveh članov in predsednika etične komisije, njeno etično soglasje pa je potrebno pri vseh raziskavah in študijskih nalogah v bolnišnici. Etična komisija obravnava predloge enkrat mesečno po prijavi raziskave oddelku za raziskovalno delo in izobraževanje.
 
Prijava raziskave:
Raziskave, izvedene v SB Trbovlje, morajo ustrezati standardom, ki zagotavljajo ustrezno kvaliteto, strokovnost, varnost pri zdravljenju ter etično sprejemljivost. Za zadostitev tem standardom je potrebno upoštevati pravila za prijavo in odobritev raziskav, ki jih določa SB Trbovlje. Navodila za prijavo raziskave v SB Trbovlje so zapisana na obrazcu za prijavo raziskave.
 
Komisija za izvolitve v znanstvene in raziskovalne nazive:
Komisijo na predlog vodje oddelka za raziskave imenuje direktor s sklepom. Tričlansko komisijo sestavljata dva člana komisije in predsednik komisije. Člani komisije morajo imeti enak ali višji raziskovalni naziv, kot je naziv, ki se podeljuje kandidatu. Za izvolitev v enega izmed dveh najvišjih nazivov, mora biti vsaj eden izmed članov komisije zaposlen zunaj raziskovalne organizacije, v kateri se opravlja izvolitev.
 
Zakonodaja in pomembne povezave na področju raziskovanja:

OBRAZCI:

OBVESTILA:

OPIS DEJAVNOSTI:

ZAKONSKE PODLAGE: