OD DNV - National integrated accreditation for healthcare organization (NIAHO) do standarda AACI

 
Vsi zaposleni v naši bolnišnici si prizadevamo za kakovostno in varno oskrbo ter zdravljenje naših bolnikov in vseskozi stremimo k njenemu nenehnemu izboljševanju. Želimo in trudimo se zadovoljevati vse potrebe, želje in pričakovanja uporabnikov storitev in njihovih svojcev na način, da bodo vsi skupaj po oskrbi v naši bolnišnici imeli le prijetne izkušnje.
V letu 2012 je naša bolnišnica proaktivno pristopila k uvajanju sistema kakovosti. Na podlagi tega je bil formiran Odbor za kakovost, kot najvišji organ vodenja politike kakovosti.

Člani Odbora za kakovost so od 01.07.2022:
 • Metod Kurent, dipl.inž,stroj., spec. - predsednik
 • Tadeja Jelenko, dr. med. - članica
 • Nataša Leskovšek, dipl. m. s., mag. zdr.nege - članica
 • Katja Kalan Uštar, dr. med. - članica, predsednica komisije za kakovost in izrabo zmogljivosti
 • Urška Sotenšek, dr. med. - članica, pooblaščenka za varnost in kakovost,
 • David Slapšak, dipl. zn., mag. posl. in ekon. ved - član, skrbnik za kakovost
Poleg Odbora za kakovost so formirane tudi:
- Komisija za kakovost in izrabo zmogljivosti,
- Komisija za varnost,
- Komisija za zdravila, opioide in varnost pacientov,
- Etična komisija.

Politika kakovosti v bolnišnici je strateška usmeritev in sestavni del skupne poslovne politike in je vpeta v vse aktivnosti, ki se izvajajo v bolnišnici v skladu s poslanstvom in vizijo bolnišnice. Sestavljena je iz temeljne izjave, osnovnih usmeritev in zavzetosti za kakovost ter ciljev kakovosti.
Za izgradnjo, izvajanje in izboljševanje sistema kakovosti je sprejet poslovnik kakovosti, kot temeljni dokument, v katerem je zapisana politika kakovosti in je krovni dokument vsem ostalim dokumentom, ki se uporabljajo v bolnišnici.

Opozorilni nevarni dogodki - kontakti pooblaščenk (Urška Sotenšek in Katja Kalan Uštar).


ČASOVNICA AKTIVNOSTI NA PODROČJU MEDNARODNE AKREDITACIJE

Leto 2013
V januarju leta 2013 smo imeli zunanjo certifikacijsko predpresojo, junija istega leta pa glavno zunanjo akreditacijsko presojo s strani akreditacijske hiše Det Norske Veritas (DNV). Ker se je na obeh zunanjih presojah izkazalo, da delujemo v skladu z mednarodnim standardom NIAHO, smo 15.12.2013 tako prejeli mednarodno priznano zdravstveno akreditacijo DNV - National Integrated Accreditation for healthcare organisation (NIAHO).

Leto 2015
Januarja 2015 je potekala prva periodična zunanja presoja za podaljšanje pridobljenega mednarodnega certifikata DNV ter prva zunanja presoja po standardu ISO 9001 za njegovo pridobitev. 
18. septembra 2015 je bolnišnica prejela obvestilo, da so korektivni ukrepi, ki smo jih sprejeli na podlagi ugotovitev zunanje presoje po standardu ISO 9001, sprejeti tudi s strani akreditacijske hiše DNV. S tem smo zaključili certifikacijski proces za pridobitev certifikata ISO 9001, bolnišnica pa je s tem pridobila še certifikat ISO 9001. 

Leto 2016 in 2017
V letu 2016 je bolnišnica izpeljala javno naročilo izbire akreditacijske hiše za bolnišnico. V februarju leta 2017 smo pristopili k akreditaciji bolnišnice po novem standardu AACI za bolnišnice. V mesecu maju so bili potrjeni vsi korektivni ukrepi, bolnišnica pa je s tem pridobila novo akreditacijsko listino AACI standard V 4.1. Istočasno je potekala tudi presoja za stnadard kakovosti ISO 9001, tako da je bolnišnica pridobila tudi ta standard kakovosti.

Leto 2018
V februarju 2018 je potekala 1. periodična presoja po standardu AACI. Zunanji presojevalci so ugotovili neskladja katere moramo odpraviti do 2. periodične presoje, ki bo predvidoma februarja 2019.

Leto 2019
Marca je v SBT potekala 2. periodična presoja po standardu AACI za bolnišnice. Kljub nekaj neskladij se je veljavnost certifikata podaljšala za eno leto, ko nas čaka ponovna obsežnejša reakreditacijska presoja.

Leto 2020
Maja je v Splošni bolnišnici Trbovlje potekala dvodnevna zunanja akreditacijska presojo po standardu za zdravstvene organizacije AACI, ob enem pa je potekala tudi presoja skladnosti s standardom ISO 9001:2015. Tokrat je presoja prvič potekala nekoliko drugače in sicer zaradi epidemije koronavirusa preko spleta. Presojo smo opravili le z manjšimi neskladij in si pridobili tako AACI kot ISO 9001:2015 certifikat do leta 2023.

Leto 2023
Pridobljena certifikata: certifikat AACI - 2023 in certifikat ISO 9001:2015 (tudi v angleškem jeziku).
Certifikata sta objavljena na spletnih straneh: certifikat za sistem vodenja kakovosti (ISO 9001) in certifikat AACI, kjer je razvidna tudi njuna veljavnost.

Certifikat AACI certifikat ISO 9001:


 Novorojencem prijazna porodnišnica


Ginekološko porodniški oddelek ima od leta 2006 certifikat Novorojencem prijazna porodnišnica, ki ga podeljuje Svetovna zdravstvena organizacija skupaj z UNICEF-om. Certifikat potrjuje, da se novorojencem in njihovim materam zagotavlja spodbudno okolje za čim lepši začetek življenja.

V skladu s pridobljenim nazivom na Ginekološko porodnem oddelku spoštujemo naslednje zaveze:
 • pripravljena imamo pisna navodila o dojenju, s katerimi so seznanjeni vsi zdravstveni delavci,
 • naši zaposleni so izobraženi o postopkih, kako ta navodila uresničiti,
 • vse nosečnice poučimo o prednosti dojenja in pravilnih postopkih,
 • materam pomagamo pričeti z dojenjem v prvih 30 minutah po porodu,
 • materam pokažemo, kako dojiti in ohraniti mleko, če so ločene od otroka,
 • otrokom dajemo tekočino ali mlečne nadomestke le iz medicinskih razlogov,
 • imamo uveden “rooming-in”, ki omogoča sožitje matere in otroka 24 ur na dan,
 • spodbujamo dojenje na zahtevo novorojenčka,
 • dojenim otrokom ne dajemo dudk,
 • spodbujamo ustanavljanje skupin za podporo dojenja po odpustu iz porodnišnice.