V Splošni bolnišnici Trbovlje si prizadevamo za nenehno izboljševanje kakovosti ter zadovoljstva uporabnikov naših storitev. Ravno njihovo zadovoljstvo je eden izmed kazalnikov stopnje kakovosti v bolnišnici. Za načrtovanje izboljšav delovnih procesov in odnosa do uporabnika storitev so nam v veliko pomoč poznavanje in spremljanje zadovoljstva tudi preko anketnih vprašalnikov. 

RAZISKAVE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

V naši bolnišnici se kontinuirano izvaja raziskava Ministrstva za zdravje Republike Slovenije Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo, ki je enotna anketa vse  za zdravstvene ustanove v Sloveniji.
Anketa o zadovoljstvu uporabnikov je dostopna na spletni strani: Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo - VPRAŠALNIK ZA PACIENTE. Vsi uporabniki naših storitev so k izpolnjevanju pozvani s pripisom ob koncu odpustnega pisma oz. izvida. Zbirne podatke rezultatov anket Ministrstvo za zdravje mesečno pošilja bolnišnici za njihovo obdelavo in objavo na spletni strani.

LETO 2022

Analiza prejetih podatkov o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v Splošni bolnišnici Trbovlje v letu 2022

LETO 2023

Analiza prejetih podatkov o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v Splošni bolnišnici Trbovlje v letu 2023

LETO 2024

Analiza prejetih podatkov o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v Splošni bolnišnici Trbovlje v letu 2024 po posameznih mesecih:
- JANUAR 2024

RAZISKAVE NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE

Poleg raziskave Ministrstva za zdravje v naši bolnišnici poteka tudi raziskava PREMS, katere nosilec je NIJZ. Le – ta poteka v nekem obdobju, ki ga določi NIJZ. Prav tako NIJZ izbere področja, kjer poteka raziskava o zadovoljstvu uporabnikov storitev.


LETO 2021

Rezultati nacionalne raziskave o izkušnjah pacientov v zunajbolnišnični specialistični zdravstveni dejavnosti za leto 2021

V obdobju med 24. majem in 2. julijem 2021 je NIJZ izvedel nacionalno raziskavo PREMs – Izkušnje pacientov v specialistični zdravstveni dejavnosti, v katero je bila vključena tudi Splošna bolnišnica Trbovlje. V bolnišnici je potekala raziskava v kirurški, diabetološki in urološki ambulantni. Povabilo k raziskavi so prejeli pacienti, ki so imeli v omenjenem obdobju pregled pri zdravniku specialistu v omenjenih ambulantah.

Vprašalnik je za Splošno bolnišnico Trbovlje ustrezno izpolnilo 82 pacientov. V spodnjih dokumentih je predstavljena analiza ankete za Splošno bolnišnico Trbovlje glede na povprečje Slovenije. Poleg zaprtega tipa vprašanj, so bila postavljena tudi tri vprašanja odprtega tipa:

  1. Kaj bi pohvalili v tej ambulanti?
  2. Kaj bi želeli, da se v tej ambulanti izboljša?
  3. Prosimo, opišite, kaj vas je zmotilo glede prostorov.

PREMS 2021 - povzetek rezultatov za SB Trbovlje

PREMS 2021 - DIAB.AMB - povzetek rezultatov

PREMS 2021 - UROL.AMB - povzetek rezultatov

PREMS 2021 - KRG.AMB - povzetek rezultatov


LETO 2022

V letu 2022 je NIJZ izvedel dve raziskavi (3. in 4. val).

Rezultati nacionalne raziskave o izkušnjah pacientov v bolnišnični zdravstveni dejavnosti (kirurgija in ginekologija s porodništvom)

V obdobju med 6. 4. in 18. 5. 2022 je bil izveden 3. val nacionalne raziskave PREMS. Vprašalnik je ustrezno izpolnilo 22 pacientov na ginekološko-porodnem oddelku in kirurškem oddelku. Na spodnjih povezavah objavljamo rezultate.

3. val PREMS 2022 - povzetek rezultatov za SB Trbovlje
3. val PREMS 2022 - Rezultati raziskave PREMS v vseh bolnišnicah
3. val PREMS 2022 - povzetek rezultatov po posameznih oddelkih:
                              - KIRURŠKI ODDELEK
                              - GINEKOLOŠKI ODDELEK


Rezultati nacionalne raziskave o izkušnjah pacientov v zunajbolnišnični specialistični zdravstveni dejavnosti

V obdobju med 26. 9. in 11. 11. 2022 je NIJZ izvedel 4. val nacionalne raziskave PREMs, ki je v naši bolnišnici vključeval Nevrološko, Kardiološko, Ortopedsko in Ginekološko ambulantno dejavnost. Vprašalnik je ustrezno izpolnilo 63 pacientov. Na spodnjih povezavah objavljamo rezultate.

4. val PREMS 2022 - povzetek rezultatov za SB Trbovlje
4. val PREMS 2022 - Rezultati raziskave PREMS v zunajbolnišnični dejavnosti v Sloveniji
4. val PREMS 2022 - povzetek rezultatov posameznih ambulantnih dejavnosti:
                               - KARDIOLOŠKA AMBULANTA
                               - GINEKOLOŠKA AMBULANTA
                               - ORTOPEDSKA AMBULANTA
                               - NEVROLOŠKA AMBULANTA


LETO 2023

Rezultati nacionalne raziskave o izkušnjah pacientov v bolnišnični zdravstveni dejavnosti (interna, kirurgija in ginekologija)

V obdobju med 8. 5. in 23. 6. 2023 je bila izvedena nacionalna raziskava o izkušnjah pacientov z obravnavo v bolnišnici PREMS. Vprašalnik je ustrezno izpolnilo 39 pacientov na internem, ginekološkem in kirurškem oddelku. Na spodnjih povezavah objavljamo rezultate.

Rezultati raziskave PREMS v vseh bolnišnicah
Povzetek rezultatov za SB Trbovlje
Povzetek rezultatov za SB Trbovlje s komentarji
Povzetek rezultatov po posameznih oddelkih:
- interni oddelek
- kirurški oddelek
- ginekološki oddelek


Pediatrična raziskava PREMS 2023 - 2024Od 25. septembra 2023 do 15. marca 2024 poteka nacionalna raziskava, ki se osredotoča na izkušnje z bolnišnično oskrbo na pediatričnih oddelkih, v katero je vključen tudi naš pediatrični oddelek. Izvaja pa jo Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 
Starše hospitaliziranih otrok ter tudi otroke vljudno vabimo k sodelovanju v raziskavi, ki je prostovoljno in anonimno. Ob odpustu iz bolnišnice vam bo osebje izročilo anketni vprašalnik ter navodila za njegovo izpolnitev ter oddajo.

PROMOCIJSKI VIDEI, KI SO JIH PRIPRAVILI:


PROJEKT PRIMERJALNEGA RAZISKOVANJA ORGANIZACIJSKE KLIME V SLOVENSKIH BOLNIŠNICAH

LETO 2022

Projekt primerjalnega raziskovanja organizacijske klime v slovenskih bolnišnicah za leto 2022 - SBT

LETO 2023

Projekt primerjalnega raziskovanja organizacijske klime v slovenskih bolnišnicah za leto 2023 - SBT


David Slapšak, dipl. zn., mag. posl. in ekon. ved
Skrbnik za kakovost