Sistem vodenja kakovosti v zdravstvu je skupek različnih skrbno načrtovanih, izvajanih in vrednotenih procesov, aktivnosti in ukrepov za doseganje potrebne kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Kakovostna in varna zdravstvena oskrba je tista, ki dosledno dosega izide zdravljenja, ki so primerljivi s standardi ali najboljšimi praksami. Temelji na načelih uspešnosti, varnosti, pravočasnosti, kontinuitete, učinkovitosti, enakopravnosti in osredotočenja na pacienta.

Kazalniki kakovosti so oblikovani z namenom vrednotenja delovanja sistema zdravstvenega varstva in zdravstvene obravnave pacientov. Merjenje rezultatov omogoča prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave. Z meritvami lahko spremljamo tudi učinkovitost ukrepov, namenjenih doseganju boljših rezultatov.

Kazalniki kakovosti v bolnišnični dejavnosti se spremljajo v skladu z metodologijo, objavljeno v Priročniku o kazalnikih kakovosti in podrobnejših pojasnilih, ki jih po potrebi izda Ministrstvo za zdravje. Spremljajo se po tromesečjih.

LETO 2022

Kazalniki kakovosti OKTOBER – DECEMBER 2022
Kazalniki kakovosti JULIJ – SEPTEMBER 2022
Kazalniki kakovosti APRIL – JUNIJ 2022
Kazalniki kakovosti JANUAR – MAREC 2022

LETO 2023

Vlada Republike Slovenije je v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023, ki je objavljena v Uradnem listu RS št. 8, z dne 23.1.2023, na novo določila, katere kazalnike kakovosti spremljajo bolnišnice.

Kazalniki kakovosti JANUAR - MAREC 2023
Kazalniki kakovosti APRIL - JUNIJ 2023
Kazalnik kakovosti HIGIENA ROK JANUAR - JUNIJ 2023
Kazalniki kakovosti JULIJ - SEPTEMBER 2023