Sistem vodenja kakovosti v zdravstvu je skupek različnih skrbno načrtovanih, izvajanih in vrednotenih procesov, aktivnosti in ukrepov za doseganje potrebne kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Kakovostna in varna zdravstvena oskrba je tista, ki dosledno dosega izide zdravljenja, ki so primerljivi s standardi ali najboljšimi praksami. Temelji na načelih uspešnosti, varnosti, pravočasnosti, kontinuitete, učinkovitosti, enakopravnosti in osredotočenja na pacienta.

Kazalniki kakovosti so oblikovani z namenom vrednotenja delovanja sistema zdravstvenega varstva in zdravstvene obravnave pacientov. Merjenje rezultatov omogoča prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave. Z meritvami lahko spremljamo tudi učinkovitost ukrepov, namenjenih doseganju boljših rezultatov.

Kazalniki kakovosti v bolnišnični dejavnosti se spremljajo v skladu z metodologijo, objavljeno v Priročniku o kazalnikih kakovosti in podrobnejših pojasnilih, ki jih po potrebi izda Ministrstvo za zdravje. Spremljajo se po tromesečjih:

Kazalniki kakovosti OKTOBER – DECEMBER 2022
Kazalniki kakovosti JULIJ – SEPTEMBER 2022
Kazalniki kakovosti APRIL – JUNIJ 2022
Kazalniki kakovosti JANUAR – MAREC 2022