Skrbnik za kakovost David Slapšak, dipl. zn., mag. posl. in ekon. ved
E: kakovost.sbt@sb-trbovlje.si
T: int. 704
V Splošni bolnišnici Trbovlje si prizadevamo za nenehno izboljševanje kakovosti ter zadovoljstva uporabnikov naših storitev. Ravno njihovo zadovoljstvo je eden izmed kazalnikov stopnje kakovosti v bolnišnici. Za načrtovanje izboljšav delovnih procesov in odnosa do uporabnika storitev so nam v veliko pomoč poznavanje in spremljanje zadovoljstva tudi preko anketnih vprašalnikov. 

V naši bolnišnici se kontinuirano izvaja raziskava Ministrstva za zdravje Republike Slovenije Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo, ki je enotna anketa vse  za zdravstvene ustanove v Sloveniji.
Anketa o zadovoljstvu uporabnikov je dostopna na spletni strani: Vaše zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo - VPRAŠALNIK ZA PACIENTE. Vsi uporabniki naših storitev so k izpolnjevanju pozvani s pripisom ob koncu odpustnega pisma oz. izvida. Zbirne podatke rezultatov anket Ministrstvo za zdravje mesečno pošilja bolnišnici za njihovo obdelavo in objavo na spletni strani.

Poleg raziskave Ministrstva za zdravje v naši bolnišnici poteka tudi raziskava PREMS, katere nosilec je NIJZ. Le – ta poteka v nekem obdobju, ki ga določi NIJZ. Prav tako NIJZ izbere področja, kjer poteka raziskava o zadovoljstvu uporabnikov storitev.

Raziskave Ministrstva za zdravje – rezultati anket na mesečni ravni za leto 2022
JANUAR 2022
FEBRUAR 2022
MAREC 2022
APRIL 2022
MAJ 2022
JUNIJ 2022
JULIJ 2022

Rezultati nacionalne raziskave o izkušnjah pacientov v zunajbolnišnični specialistični zdravstveni dejavnosti za leto 2021
V obdobju med 24. majem in 2. julijem 2021 je NIJZ izvedel nacionalno raziskavo PREMs – Izkušnje pacientov v specialistični zdravstveni dejavnosti, v katero je bila vključena tudi Splošna bolnišnica Trbovlje. V bolnišnici je potekala raziskava v kirurški, diabetološki in urološki ambulantni. Povabilo k raziskavi so prejeli pacienti, ki so imeli v omenjenem obdobju pregled pri zdravniku specialistu v omenjenih ambulantah.

Vprašalnik je za Splošno bolnišnico Trbovlje ustrezno izpolnilo 82 pacientov. V spodnjih dokumentih je predstavljena analiza ankete za Splošno bolnišnico Trbovlje glede na povprečje Slovenije. Poleg zaprtega tipa vprašanj, so bila postavljena tudi tri vprašanja odprtega tipa:
  1. Kaj bi pohvalili v tej ambulanti?
  2. Kaj bi želeli, da se v tej ambulanti izboljša?
  3. Prosimo, opišite, kaj vas je zmotilo glede prostorov.
PREMS 2021 - povzetek rezultatov za SB Trbovlje

PREMS 2021 - DIAB.AMB - vprašanja odprtega tipa
PREMS 2021 - DIAB.AMB - povzetek rezultatov

PREMS 2021 - UROL.AMB - vprašanja odprtega tipa
PREMS 2021 - UROL.AMB - povzetek rezultatov

PREMS 2021 - KRG.AMB - vprašanja odprtega tipa
PREMS 2021 - KRG.AMB - povzetek rezultatov


David Slapšak, dipl. zn., mag. posl. in ekon. ved
Skrbnik za kakovost