objava: JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnine - stanovanje (ID25)

dokument v pdf: objava javne dražbe - stanovanje ID1871-244-25
Energetska izkaznica stavbe - 25

VSEBINA DOKUMENTA OBJAVA JAVNE DRAŽBE (poenostavljeno):
Datum: 20.02.2023
Številka: 2023/3033-3
 
Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, skladno z 50. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 13. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja 
 
JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNINE – DEL STAVBE Z ID ZNAKOM 1871-244-25

1. Naziv in sedež organizatorja prodaje

Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje.

2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je naslednja nepremičnina:

katastrska občina (šifra in naziv) parc. št. oz. ID znak izmera Osnovni opis delež RS, v upravljanju SBT
1871 TRBOVLJE 1871 244/25 28,00 m² Enosobno stanovanje št. 25 v 7. etaži večstanovanjske stavbe z naslovom Kešetovo 7, Trbovlje 1/1

a) Podatki o lastništvu in upravljavcu:
Zemljiškoknjižni lastnik stanovanja z ID znakom 1871 244/25 je javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Trbovlje do 1/1, katerega ustanovitelj je RS zato ima zavod garsonjero v upravljanju. 

b) Podatki GURS:
Del stavbe št. 25 se nahaja v večstanovanjski stavbi št 244 k.o. 1871. Stavba stoji na par. št. 412/7 k.o. Trbovlje in ima 15 etaž, v katerih se nahaja 71 stanovanj. Stavba z naslovom Kešetovo 7, Trbovlje je bila zgrajena leta 1965, streha obnovljena leta 2017.  Bivalni prostor dela stavbe znaša 27,0 m² in pripadajoča klet meri 1 m², priključek na električno omrežje: DA, priključek na vodovodno omrežje: DA, priključek na kanalizacijo: DA.

c) Podatki iz poročila o oceni tržne vrednosti pravic na nepremičnini z datumom januar 2022 in novelacijo z datumom januar 2023, Milan Žnidaršič, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin:
Del stavbe št. 25, ki v naravi predstavlja enosobno stanovanje v 7. etaži stavbe z naslovom Kešetovo 7, Trbovlje je sestavljen iz vhodne veže, kopalnice s straniščem, kuhinje in sobe. Dostop do stanovanja je po stopnišču ali z dvigalom.

d) Energetska izkaznica:
Energetska izkaznica za objekt je v izdelavi, besedilo javne dražbe bo dopolnjeno s podatki iz energetske izkaznice pred potekom roka za prijavo.

e) Dostop:
Nepremičnina, ki je predmet prodaje se nahaja v večstanovanjski stavbi v centru mesta Trbovelj z javno dostopno potjo in pešpotjo.

f) Nepremičnina je prosta stvari in oseb:
Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe se prodaja prosta bremen, stvari in oseb.

3. Komisija, cenilec in izjava skladno z določilom 50/7 členom ZSPDSLS-1

Postopek javne dražbe bo izvedla komisija Splošne bolnišnice Trbovlje v sestavi:
-  Maja Hvala – predsednica,
-  Gašper Gošnjak – član,
-  Liljana Krevl – članica in
-  Mateja jere Mrak – članica.
Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.
 
Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem v smislu, kot ga določa 50/7 člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:
–  fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
–  fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
–  pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
–  drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
 
V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan izvedbe javne dražbe spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter najugodnejšem dražitelju, po prejemu nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po potrebi preostalih sodelujočih.

4. Vrsta pravnega posla in sklenitev pogodbe
Prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja javne dražbe. V kolikor pogodba ni sklenjena v danem roku, se varščina zadrži, organizator javne dražbe pa odstopi od sklenitve posla.

5. Izklicna vrednost in najnižji znesek višanja
Izklicna vrednost za nepremičnino – del stavbe z ID znakom: parcela 1871-244-25 do celote (1/1) znaša 31.000,00 EUR, pri čemer ta predstavlja znesek brez vključenega 2% davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
Najnižji znesek višanja je 200,00 EUR.
 
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8-ih dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu, varščina pa se zadrži kot pogodbena kazen.
 
7. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v Upravni stavbi Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje in sicer:
dne 13. 3. 2023, s pričetkom ob 13:30 uri.
 
8. Varščina
Varščina za predmet prodaje znaša: 3.100,00 EUR.
Nakazilo se izvede na:
Številka podračuna:  IBAN SI56 0110 0603 0279 252 UJP
Naziv:  SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
Naslov:  Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
Referenca:  SI00 2011
Namen:  Varščina za nakup stanovanja 1871-244-25
 
Varščina mora biti na računu Splošne bolnišnice Trbovlje najkasneje do dne  10. 3. 2023 do 11:00 ure.
 
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi, razen v primerih, navedenih v tem razpisu.
 
Kdor vplača varščino, vendar se javne dražbe ne udeleži ali k javni dražbi ne pristopi, se mu varščina zadrži.
 
V primeru, da vplača varščino le en dražitelj in ta noče kupiti premoženja po izklicni ceni, se varščina zadrži.
 
Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži.
 
9. Podrobnejši pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Pri javni dražbi kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu 50/7 člena ZSPDSLS-1.
 
Dražitelji pošljejo dokumentacijo oziroma dokumentacijo prinesejo osebno v zaprti pisemski ovojnici z navedbo »JD 1871-244-25 – NE ODPIRAJ« na naslov organizatorja javne dražbe: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
 
Dokumentacija dražiteljev mora vsebovati naslednja dokazila:
–  izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 1 te objave,
–  pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik,
–  potrdilo o plačani varščini ter
–  kopijo veljavnega uradnega identifikacijskega dokumenta. V kolikor zainteresirani dražitelj ne predloži kopije osebne izkaznice ali potne listine, je potrebno kopiji uradnega identifikacijskega dokumenta priložiti tudi potrdilo o državljanstvu ali izpisek iz matičnega registra – velja za fizične osebe in s.p.-je.
 
Šteje se, da je dokumentacija pravočasna, če na naslov organizatorja javne dražbe prispe najkasneje do 13. 3. 2023 do 8.00 ure.
 
Dražitelji, katerih varščina ne bo na računu Splošne bolnišnice Trbovlje do roka, navedenega v 8. točki ali katerih dokumentacija ne bo pravočasna ali popolna oziroma ne bodo izpolnjevali drugih pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka. Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o vplačani varščini, tudi na sami javni dražbi.
 
Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno ceno oziroma enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je uspel tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino. Splošna bolnišnica Trbovlje bo, če bo potrebno, s strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila, pridobilo potrdila s podatkom o času izvršitve naloga, ki bo odločilen za določitev časa vplačila varščine.
 
V kolikor je bilo več varščin vplačanih istočasno in več dražiteljev, ki so istočasno vplačali varščino hkrati vztraja pri izklicni ali izklicani ceni, se za določitev najugodnejšega dražitelja opravi žreb.
 
Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
 
Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni.
 
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
 
Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmere površin, niti za njihov namen uporabe. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.
 
10. Ogled
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom in postopkom javne dražbe se obrnite na Majo Hvala, telefon št. 03/62-06-714 (vsak delovni dan od 7.00 do 9.00 in od 13.00 do 15.00 ure), elektronski naslov: maja.hvala@sb-trbovlje.si. Ogled predmeta prodaje je možen izključno na podlagi predhodnega dogovora. Interes za ogled sporočite na elektronski naslov: maja.hvala@sb-trbovlje.si, najkasneje do 8 3. 2023 do 9.00 ure.
 
11. Opozorilo
Organizator lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim dražiteljem, brez odškodninske odgovornosti.
 
Metod Kurent, dipl. inž. str. spec.
Direktor Splošne bolnišnice Trbovlje
 
----------------------------------------------
PRILOGA 1
 
IZJAVA – JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE DEL STAVBE Z ID ZNAKOM 1871-244-25 do celote (1/1)
 
Ponudnik:
Naslov:
Matična številka/EMŠO:        
Identifikacijska številka za DDV/davčna številka:    
Kontaktna oseba:       
Elektronski naslov kontaktne osebe:   
Telefon:          
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:
a) sem skrbno pregledal(a) povabilo k pristopu k javni dražbi za prodajo nepremičnine del stavbe z id znakom 1871-244-25 do celote (1/1), ki je bila na spletni strani SBT objavljena 20.2.2023
b) in da v njem nisem našel(a) napake;
c) mi je stanje nepremičnine v naravi poznano;
d) sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način videno-kupljeno;
e) imam plačane davke in prispevke;
f) v zadnjih šestih mesecih nisem imel(a) blokiranega TRR;
g) nisem povezan s člani komisije ali cenilcem v smislu 50/7 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18 in 79/18), ki kot povezane osebe šteje:
–  fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
–  fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
–  pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
–  drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
 
Kraj in datum:
podpis: